Avís legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ.

Àmbit d’aplicació

Els dominis www.joves.colectic.coop son de titularitat d’ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB. C.I.F.: G-60939956. Adreça: C/ Del Salvador, 6, Baixos, 08001 Barcelona. Les pàgines web i tots els seus dominis i directoris inclosos sota la mateixa (des d’ara conjuntament denominats com Portal), així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir, estan subjectes als terminis que es detallen en aquest Avís Legal. El present Avís Legal te per objecte regular l’accés, navegació i us d’aquest Portal, sense prejudici de que ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB pugui establir unes condicions particulars que regulin la utilització de serveis específics oferts a través del mateix.

L’accés, navegació i us del Portal suposa el coneixement i acceptació per part de l’Usuari tant de les condicions d’utilització que s’estableixin a continuació com de les condicions particulars que puguin ser establertes per quelcom servei específic.

En el cas d’existir alguna discrepància sobre allò establert a les condicions generals i les condicions particulars d’un determinat servei, revalidarà allò disposat en aquestes darreres.

Utilització del Portal

Exclusió de Responsabilitat

ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB:

 • Realitza els màxims esforços per evitar qualsevol errada als continguts que puguin aparèixer en aquest Portal.

 • No garanteix l’exactitud ni la posada al dia de la informació que es pugui obtenir del mateix que no siguin d’elaboració pròpia.

 • No assumeix cap responsabilitat derivada de l’us per tercers del contingut d’aquest lloc.

 • Vetllarà per a que el Portal no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del mateix i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat per els danys i prejudicis que puguin generar-la per la falta de disponibilitat i per les errades a l’accés ocasionades per desconnexions, averies, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB.
 • Aquest Portal inclou, dins dels seus continguts, enllaços amb llocs web que son propietat i/o estan gestionats per tercers. Aquest Portal no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altre menció de continguts externs a aquest lloc.

Accés

 • L’accés a aquest Portal és gratuït.

 • Per a l’accés i us d’aquest Portal per part de menors d’edat, aquests han d’obtenir prèviament permís i/o autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes fets pels menors al seu càrrec. La plena responsabilitat a la determinació dels continguts i serveis als que accedeixin els menors d’edat correspon als majors sota càrrec es troben.

 • L’Usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de les dades que comuniqui a ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB al complimentar el/els formulari/s per al registre o accés a determinats serveis oferts a través del Portal. L’Usuari es compromet i responsabilitza a mantenir tota l ‘ informació facilitada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real.
 • Si com a conseqüència del registre, es proporciona a l’usuari una contrasenya, aquest es compromet a fer un us diligent i a mantenir en secret la mateixa, no cedint-la a tercers en cap cas.

 • Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim derivat d’un mal us o custodia de la contrasenya.

Restriccions d’accés

 • ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, a l’accés de qualsevol usuari a aquest Portal o a quelcom part del mateix si incompleix les condicions generals d’us exposades en aquest Avís Legal.

Propietat Intel·lectual

 • Aquest Portal i els elements que el composen (codi font, texts, imatges, logotips i demés signes distintius) i els seus continguts, estan protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual, no podent ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, difusió o transformació no autoritzada expressament.

 • ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB és titular dels drets de propietat intel·lectual d’aquest Portal, així com del seu contingut, tret que s’indiqui expressament el contrari.
 • ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers o quelcom altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.
 • ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB es reserva la possibilitat d’exercir les accions legals que corresponguin contra els usuaris que infringeixin els drets de propietat intel·lectual.

Protecció de dades de caràcter personal

 • És possible que per accedir a algun dels serveis oferts a través d’aquest Portal, l’usuari haurà de registrar-se i proporcionar prèviament algunes de les seves dades de caràcter personal.

 • Qualsevol dada de caràcter personal que l’usuari proporcioni per la utilització dels continguts o serveis oferts al Portal estarà subjecte a allò establert a aquesta clàusula de Protecció de Dades de caràcter personal, de manera general, i a allò establert a la corresponent clàusula específica, de manera particular.

 • En aquest sentit, els diversos serveis oferts per ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB a través d’aquest Portal podran mostrar clàusules específiques de Protecció de Dades personals, en base al servei.
 • Les dades de caràcter personal sol·licitades quedaran incorporades al corresponent fitxer propietat de ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB, quina finalitat es possibilitar l’accés al servei ofert en cada cas i gestionar els aspectes relacionats amb el mateix.
 • En compliment de la normativa de protecció de dades vigent (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal), ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB es compromet al compliment del seu deure de secret i assegura l’adopció de les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit per a les dades de caràcter personal tractades.
 • Amb l’acceptació de les presents condicions generals d’us l’usuari accepta la cessió de les seves dades de caràcter personal a RAVALNET i TEB FUNDACIÓ PER EL TREBALL SOCIAL AMB LES TIC amb la finalitat de gestionar els serveis oferts per ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB. Així mateix consenti l’enviament d’informació per a qualsevol mitjà electrònic o postal relatiu a les activitats o serveis gestionats per ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB, RAVALNET i TEB FUNDACIÓ PER EL TREBALL SOCIAL AMB LES TIC que puguin ser de l’interès de l’usuari.
 • ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els terminis previstos per la Llei Orgànica 15/1999, per la que pot enviar un correu electrònic a teb@ravalnet.org o dirigir-se per carta a l’adreça: C/ dels Salvador, 6 baixos, 08001, Barcelona.

CONDICIONS GENERALS DE BLOGS

Per a poder fer us d’aquests serveis, l’Usuari ha de complimentar el formulari de registre Usuari, les dades de caràcter personal incloses les imatges quedaran subjectes d’acord a la clàusula de protecció de dades establertes a les presents condicions generals d’us, així mateix per a fer un comentari l’Usuari haurà de complimentar un formulari on ha d’indicar el seu nom amb o sense els seus cognoms (camp obligatori), i e-mail (camp opcional), el que li permetrà comentar. L’Usuari haurà de facilitar una adreça de correu electrònic que sigui vàlida.

NORMES DE COMPORTAMENT

Aquest és un espai de llibertat, on l’Usuari podrà opinar el que vulgui i quant vulgui. Per això, et demanem també responsabilitat, de cara a que mantenir entre tots uns ambients agradables i sans. La nostre norma fonamental és el respecte. I, respectar, per a nosaltres és no ofendre als altres, evitar els insults i els missatges ofesos, ser tolerant…

A mes a mes, d’aquesta norma bàsica de convivència, hem d’advertir que als nostres blogs està terminantment prohibit publicar missatges que continguin:

 • Publicitat, del tipus que sigui.

 • Dades personals de tercers (telèfons, adreces, e-mail, etc.).

 • Qualsevol tipus de pornografia, sigui imatge o text.

 • Continguts que defensin l’actuació o ideals de qualsevol tipus de grup o organització terrorista.

 • I, a grans trets, qualsevol contingut que contravingui la llei.

Els missatges d’aquest tipus seran eliminats en quant siguin detectats i, si ho creiem convenient, emprendrem les oportunes accions legals.

En aquest sentit, demanem la teva col·laboració activa. Tingues en compte que, tal i com advertim a la pàgina principal, els missatges dels blogs no son revisats per ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB abans de la seva publicació. Per això, si trobes un missatge que creguis que pot pertànyer a alguna de les categories enumerades (o si simplement ho consideres ofensiu o de mal gust) no dubtis a comunicar-ho a ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB. ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB actua exclusivament com a prestador d’aquest servei. No controlem el 100% l’us que del servei pugui fer l’Usuari. En aquest sentit, no ens fem responsables de l’us que es pugui fer del mateix, sent l’Usuari l’únic responsable de les conseqüències que la seva utilització il·lícita o contraria a aquestes condicions pogués tenir així com de la veracitat i/o licitud dels continguts aquí publicats.

Exoneració de responsabilitats

ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB, no es fa responsable de les opinions, informacions o continguts transmesos pels Usuaris a través del Servei. ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB, l’informa que els “Nick” son seleccionats lliurement per cada un dels Usuaris del Servei i, en conseqüència, no garanteix que els Nick es corresponguin amb la verdadera identitat de les persones que l’utilitzen.

FOTOS, VÍDEOS

Els serveis proveïts per ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB permeten que els Usuaris puguin publicar informació, imatges, vídeos i altres continguts en el lloc, permetent que altres visitants i usuaris puguin tenir accés als mateixos. L’Usuari és l’únic responsable de qualsevol informació i/o contingut que publiqui a ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB. En aquest sentit, l’Usuari garanteix ser titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial necessaris per a poder publicar i posar a disposició de la resta d’Usuaris i visitants els continguts. Així mateix, l’Usuari garanteix que te el dret a concedir una llicència irrevocable, perpètua, no exclusiva, mundial, lliure de càrregues, per poder fer servir copiar, interpretar, mostrar, distribuir el contingut, facilitat per ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB, i a fer obres derivades, o a incorporar el contingut en altres obres, així com per a concedir i autoritzar llicències sobre tot l’anterior.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS

ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable

Les condicions generals del present Avís Legal es regeixen per la legislació espanyola.